Đến tháng 6/2019 Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã trao đổi
9.435
văn bản qua mạng
giữa 73 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)