Quản lý văn bản và điều hành
Đến tháng 11/2023 Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã trao đổi
21.101
văn bản qua mạng
giữa 69 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:00 ngày 30/11/2023)