Giấy mời phiên họp thứ 25 Thường trực HĐND Thành phố
  Tổng hợp số liệu giải quyết TTHC quý II năm 2019
  Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 32-CT/TƯ của Ban bí thư
  Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phất triển Kính tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
  Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2019.
  V/v cấp GCN QSD đất lần đầu cho các hộ gia đình có nguồn gốc đất trước năm 1980
  Kết quả xây dựng, cũng cố lực lượng xung kích PCTT, kế hoạch triển khai trong năm 2019-2020
  Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2019
  Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019