Về việc công nhận xã hội học tập giai đoạn 2015-2020
  SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2020
  Báo cáo Tình hình phòng chống dịch bệnh do Covid-19 có liên quan trên địa bàn phường Hà Huy Tập
  Báo cáo khắc phục hạn chế, tồn tại trong thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2020
  Kế hoạch 01 về kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị văn minh năm 2020
  Quyết định thành lập việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thi văn minh năm 2020
  Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh
  Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Báo cáo tình hinh kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH - QPAN 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6