Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức
  Quyết định v/v nâng bậc lương đối với viên chức
  Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
  Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
  Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
  Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
  Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
  Quyết định Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức
  Quyết định v/v nâng bậc lương đối với viên chức
  Quyết định v/v nâng bậc lương đối với viên chức