về việc mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Oanh
  về việc tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc nằm ngoài quyền sử dụng đất
  V/v chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020 sử dụng
  thông báo tổ chức triển khai NQ kỳ hopjt hứ 12 HĐND
  Cung cấp số liệu phục vụ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
  Kế hoạch triển triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm trước trong và sau tết
  Báo cáo tiếp dân giải quyết đơn thư năm 2019
  kết quả cấp đổi giấy chứng nhận
  đề nghị xem xét giải quyết cấp giấy và công nhận quyền sử dụng đất hộ bà Tâm tổ 9
  Trực SSCĐ tết dương lịch