(151/QĐ-UBND) Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá phường phù hợp với trẻ em
  (147/BC-UBND) Công tác Tư pháp Hộ tịch 9 tháng năm 2019
  (111/TB-UBND) Thông báo niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019
  (127/BC-UBND) Báo cáo phường VMĐT năm 2019
  (83/BC-UBND) BÁO CÁOCÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TTHC
  (106/QĐ-UBND) Quyết định xử lý vi phạm hành chính
  (107/QĐ-UBND) Quyết định xử lý vi phạm hành chính
  (7/NQ-HĐND) NGHỊ QUYẾTVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Phường Nam Hà năm 2020
  (8/NQ-HĐND) NGHỊ QUYẾT Về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  (57/MTTQ) KẾ HOẠCHPhối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2019