(110/QĐ - UBND) Quyết định kiện toàn Tổ điều tra, thống kê, rà soát, lập danh sách người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  (31/TB-UBND) Về việc nộp phí vĩa hè kinh doanh
  (101/QĐ - UBND) QĐ phê duyệt kết quả điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
  (60/TTr-UBND) Về việc đề nghị công nhận trường THCS Nguyễn Du đạt tiêu chuẩn "AT về ANTT" năm 2020
  (32/TB-UBND) Về việc phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ xuân 2020
  (103/QĐ - UBND) VV kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ cộng đồng
  (102/QĐ - UBND) đổi tên nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tu thục Hạnh Phúc
  (84/2020//UBND) V/v đề nghị lắp đặt tấm đan mương dẫn nước N19-20 đoạn qua khu dân cư tổ dân phố 6, phường Nguyễn Du
  (82/2020//UBND) V/v hoàn trả mặt bằng vỉa hè đường Nguyễn Huy Oánh
  (81/2020//UBND) Cv v/v đính chính thông tin trong hồ sơ NCC