v/v lấy ý kiến khảo sát sự hài lòng
  thông báo Triển khai thực hiện nhiệm vụ và chương trình tháng 9/2019
  Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019
  Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019
  Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019
  Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019
  Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019
  Thông báo triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019
  Thông báo triển khai nhiệm vụ tháng 2/2019
  V/v bổ sung lịch trực tại mô hình tổ dân phố điện tử TDP12