Kế hoạch bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022
  Báo cáo tự kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm 2019
  Báo cáo tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND phường ban hành 9 tháng đầu năm 2019
  Kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn phường Thạch Linh ( bản chính thức)
  Báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự đô thị tháng 10
  Bao cáo về kết quả 02 năm thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật
  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 2019
  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
  QĐ V/v ban hành sữa đổi, bổ sung tài liệu Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  KH Triển khai thực hiện việc sáp nhập 2 tổ dân phố Hợp Tiến và Bắc Tiến đặt tên là Tổ dân phố Hợp Tiến thuộc phường Thạch Linh