Tình hình kiều bào về quê đón tết 2020
  V/v xin gia hạn thời gian đôi thoại, giải thích với công dân Lê Thị Lý
  BÁO CÁO: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NĂM 2019; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020
  KẾ HOẠCHVề việc Tổ chức các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường trước và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020
  THÔNG BÁO: V/v ra quân tổng vệ sinh môi trường trước Tết nguyên đán Canh Tý 2020
  Về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
  QUYẾT ĐỊNH: V/v Thành lập Ban kiểm tra vệ sinh ATTP năm 2020
  QUYẾT ĐỊNH: V/v Kiện toàn tổ công tác liên ngành về ANTT, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, kiểm soát giết mổ, buôn bán, vận chuyển GSGC
  Về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
  TỜ TRÌNHV/v đề nghị hưởng chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện theo Nghị Quyết 151/2019/NQ-HĐND