(121/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Đông Đoài Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (122/QĐ - UBND) V/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Thôn Hạ Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (123/QĐ - UBND) V/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Liên Nhật Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (124/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Minh Tiến Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (125/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Thôn ThượngNhiệm kỳ 2020 – 2022
  (126/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Minh Yên Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (127/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Tân Lộc Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (128/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Tân Học Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (129/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Liên Hà Nhiệm kỳ 2020 – 2022
  (130/QĐ - UBND) /v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Liên ThanhNhiệm kỳ 2020 – 2022