về việc cử cán bộ tham gia Khung diễn tập KVPT thành phố năm 2023
  Quyết định thành lập Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND Thành phố
  Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện một số Nghị quyết HĐND thành phố Hà Tĩnh - Khóa XXI ban hành trong năm 2022
  Giấy mời tham dự phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND thành phố
  Kế hoạch tổ chức phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND thành phố
  Nghị quyết về điều chỉnh Phụ luc 03 kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND thành phố về việc điểu chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022
  Kế hoạch tổ chức phiên họp thứ 20 của Thường trực HĐND thành phố
  Về việc đánh giá xếp loại đối với CT, PCT HĐND các phường, xã năm 2022
  Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI
  Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11 khóa XVIII