Kế hoạch tổ chức phiên họp thứ 11 của Thường trực HĐND thành phố
  Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bắc Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bắc Hà khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Về việc đề nghị báo cáo bổ sung phục vụ Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND thành phố
  Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về việc thông qua Đề án “ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
  Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố Hà Tĩnh về việc thông qua Đề án “ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
  Giấy mời tham dự phiên họp thứ 10 của Thường trực HĐND thành phố
  Chương trình công tác HĐND thành phố năm 2022
  Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
  Nghị quyết về nhiệm vụ thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022