Báo cáo Tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị Quý I, nhiệm vụ trong tâm Quý II năm 2021
  Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01.TV-BCKT: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Nâng cấp sửa chữa cống số 2 vùng Đồng Nài, phường Đại Nài
  Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tháng hành động ATTP 2021
  Quyết định Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Đề án Xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ
  V/v cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo Đề án “Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”
  V/v rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
  V/v phối hợp thực hiện xử lý đề xuất mở rộng khuôn viên nhà Văn hóa Tổ dân phố Trung Lân
  V/v đôn đốc việc xử lý văn bản trên hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Hà Tĩnh giao
  V/v đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu
  V/v xác nhận mô hình nông nghiệp hưởng cơ chế chính sách năm 2021