Kế hoạch Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020
  Chương trình công tác UBND thành phố tháng 8/2020
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Quyết định v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ