V/v báo cáo kết quả xử lý của 4 hộ (ông Lạc, ông Bảo, bà phượng, bà Tuyết Thanh)
  V/v Xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  V/v xin ý kiến về nội dung đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
  V/v báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
  Quyết định Xử lý vi phạm hành chính
  Quyết định Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Trần Thị Cảnh
  Quyết định Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Hồ Sỹ Ngụ
  Quyết định Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Dương Thị Què
  Quyết định Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng thángDương Thị Phàng
  Quyết định Hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Phạm Thị Bình